پروژه های انجام شده

پروژه های نرم افزاری

عنوان محصول خریدار
سیستم هوشمند کنترل مرکزی SCATS   برای ۵۱۲ تقاطع شرکت کنترل ترافیک تهران
نقشه پویای یکپارچه تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک TIMIS شرکت کنترل ترافیک تهران
سیستم هوشمند کنترل مرکزی SCATS     برای ۱۹۲ تقاطع مرکز کنترل ترافیک مشهد
نقشه پویای یکپارچه تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک TIMIS مرکز کنترل ترافیک مشهد
سیستم هوشمند کنترل مرکزی SCATS  برای ۶۴ تقاطع معاونت حمل و نقل و ترافیک کرمانشاه
سیستم هوشمند کنترل مرکزی SCATS  برای  ۶۴ تقاطع فاوا ، شهرداری اصفهان
سیستم هوشمند کنترل مرکزی SCATS  برای  ۶۴ تقاطع معاونت حمل و نقل و ترافیک تبریز
سیستم هوشمند کنترل مرکزی SCATS  برای  ۶۴ تقاطع سازمان ترافیک شیراز
سیستم هوشمند کنترل مرکزی SCATS  برای  ۲۴ تقاطع سازمان حمل و نقل و ترافیک قزوین
نرم‌افزارکنترلر برنامه‌پذیر کنترل ترافیک تهران، مشهد ، اهواز ،  تبریز ، اردبیل، کرمانشاه چاه‌بهار ، شیراز، گرگان …
نرم‌افزار مدیریت و کنترل تابلو متغیر خبری شرکت کنترل ترافیک تهران،  شرکت عرف ایران، مرکز کنترل ترافیک اصفهان، سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد
نرم‌افزار شمارنده هوشمند چراغ راهنمایی تهران، مشهد، اهواز ،اردبیل ، کرمانشاه ، تبریز، چابهار، …
سیستم کنترل و مدیریت پارکینگ تجریش، نیاوران شهرداری منطقه یک تهران
سیستم کنترل و مدیریت پارکینگ نیاوران شرکت کنترل ترافیک تهران
سیستم کنترل و مدیریت پارکینگ اندیشه شرکت کنترل ترافیک تهران
نرم‌افزار ثبت تخلف عبور از خط اضطرار- تونل نیایش شرکت کنترل ترافیک تهران
نرم‌افزار پلاک‌خوان مراکز معاینه فنی تهران (۸ مرکز) شرکت کنترل ترافیک تهران
نرم‌افزار پلاک‌خوان مرکز معاینه فنی خاوران مرکز معاینه فنی خاوران
نرم‌افزار پلاک‌خوان مرکز معاینه فنی ایرتویا مرکز معاینه فنی ایرتویا

پروژه های سخت افزاری

عنوان محصول خریدار
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی    Intelligent Traffic Controller شرکت کنترل ترافیک تهران
تجهیزات سخت افزارمرکزی کنترل هوشمند Scats   یک مجموعه  شرکت کنترل ترافیک تهران
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی    Intelligent Traffic Controller مرکز کنترل ترافیک مشهد
تجهیزات سخت افزار مرکزی کنترل هوشمند Scats   یک مجموعه مرکز کنترل ترافیک مشهد
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی    Intelligent Traffic Controller معاونت حمل و نقل و ترافیک کرمانشاه
تجهیزات سخت افزار مرکزی کنترل هوشمند Scats   یک مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک کرمانشاه
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی    Intelligent Traffic Controller مرکز کنترل ترافیک اصفهان
تجهیزات سخت‌افزار و نرم‌افزارمرکزی کنترل هوشمند Scats   یک مجموعه مرکز کنترل ترافیک اصفهان
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی     Intelligent Traffic Controller مرکز کنترل ترافیک تبریز
تجهیزات سخت‌افزار و نرم‌افزار مرکزی کنترل هوشمند Scats   یک مجموعه مرکز کنترل ترافیک تبریز
کنترلر برنامه پذیر  Pre Time Controller  تعداد ۱۲۰۰ دستگاه کنترل ترافیک تهران ، مشهد،کرمانشاه ، تبریز ، اردبیل ،چابهار، شیراز ، گرگان  …
شمارنده دیجیتالی زمان معکوس چراع راهنمایی

Count Down Device تعداد ۱۵۰۰ دستگاه

کنترل ترافیک تهران، مشهد ، تبریز ،کرمانشاه ، اردبیل ،چابهار…
سیستم مرکزی  نظارت تلویزیونی ترافیک
Traffic  Surveillance System  (دوربینهای نظارت تلویزیونی ترافیک )
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه
تابلوی متغیر خبری با رنگ Amber    دو دستگاه شرکت عرف ایران
تابلوی متغیر خبری با رنگ Amber     یک دستگاه شرکت کنترل ترافیک تهران
تابلوی متغیر خبری Full color    دو دستگاه معاونت حمل و نقل و ترافیک اصفهان
تابلوی متغیر خبری Full Color     دو دستگاه سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد
تابلوی متغیر خبری Lane Control  بصورت Full Color

۲۵ دستگاه

شرکت کنترل ترافیک تهران

 

تابلوی متغیر خبری راهنمای مسیر بصورت Full Color   ۱ دستگاه شرکت کنترل ترافیک تهران

 

تلویزیون شهری full color  ۶  دستگاه ۱۸۰ متر مربع شرکت کنترل ترافیک تهران
تابلوهای بی سیم نشاندهنده ظرفیت پارکینگ لاله ۵ دستگاه شرکت کنترل ترافیک تهران
تابلوهای بی سیم نشاندهنده ظرفیت پارکینگ تجریش ۵ دستگاه شهرداری منطقه یک تهران
تابلوهای بی سیم نشاندهنده ظرفیت پارکینگ ۶ دستگاه سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد
تابلوهای بی سیم نشاندهنده ظرفیت پارکینگ ۱ دستگاه سازمان حمل و نقل و ترافیک شیراز
تابلوهای بی سیم نشاندهنده ظرفیت پارکینگ سعدی ۱۲ دستگاه شرکت کنترل ترافیک تهران
تابلوی رادار نشاندهنده سرعت خودروها ۱ دستگاه شهرداری قزوین
تابلوی رادار نشاندهنده سرعت خودروها ۱ دستگاه شهرداری گرگان
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی    Intelligent Traffic Controller شهرداری قزوین
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی    Intelligent Traffic Controller شهرداری شیراز
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی    Intelligent Traffic Controller شهرداری ساوه
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی    Intelligent Traffic Controller شهرداری ارومیه
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی    Intelligent Traffic Controller شهرداری اردبیل
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی    Intelligent Traffic Controller شهرداری خوی
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی    Intelligent Traffic Controller شهرداری بجنورد
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی    Intelligent Traffic Controller شهرداری ساوه
کنترلر هوشمند چراغ راهنمایی    Intelligent Traffic Controller شهرداری زنجان

پروژه های پژوهشی

پروژه‌های پژوهشی کارفرما
انجام خدمات مطالعه اثربخشی قبل و بعد از تجهیزات ITS سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد
طراحی محل استقرار مرکز کنترل ترافیک در ایستگاه غدیر قطار شهری طراحی محل استقرار مرکز کنترل ترافیک در ایستگاه غدیر قطار شهری
خدمات مشاوره و طراحی سیگنالینگ ۲۲ تقاطع هوشمند مرکزی (SCATS) معاونت حمل و نقل و ترافیک شیراز
نگهداری و اپراتوری سیستم SCATS و بهینه‌سازی پارامترهای ارایه شده از سوی سرور مرکزی SCATS به تقاطع‌های تحت پوشش شهرداری قزوین
شناخت، مدلسازی، پیاده‌سازی و پشتیبانی سامانه پردازشگر تصاویر ترافیک برداشت شده از دوربین‌های نظارت تصویری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد